Friedrich-Ebert-Schule
Vertretungsplan für: Freitag, den 19.01.2018
Stand: 16.01.2018 11:54
Klasse Std. Fachvertr. Lehrervertretung Raumvertr. Statusinformationen / Bemerkung
07a 2 [Ge] Ma (KEI) KLA E06          
07a 3 [Ch] Ge (HAAK,WEI) KEI E06          
07a 4 [Ma] Ch (STU) HAAK, WEI 216          
07b 3 [Ku] Ch (SON) HAAK, WEI 216          
07b 4 [Ch] Ku (HAAK, WEI) SON 215          
07a, 07b 6 Nt   RISS     fällt aus      
08a 3 Sp   KOP TH   gesamte Klasse    
08b 3 [Sp] En (STU, KOP) SON 307   gesamte Klasse    
09a 3 Wrt   (RISS) DAH 301          
09a,09b 4 (Wu) Sp KOP TH   alle WUE- Schüler    
09a,09b 4 If1 u. If2 SCHE, DAH 112 114 alle If- Schüler    
09a, 09b 5 (Sp) Ph (RISS)IFF 212   alle WUE- Schüler    
09a, 09b 5 Sp   KOP Th   alle If- Schüler    
10a, 10b 6 Spw   (STU)  TH2